Telefon + 381 22 315-134 | Trg Zorana Đinđića (Prizemlje Bele zgrade), 22300 Stara Pazova

Vodič kroz prava OSI za 2015

Vodič kroz prava OSI za 2015 možete preuzeti ovde ovde.

TUĐA NEGA. Šta je i kako se ostvaruje?


Šta je tuđa nega?

To je vid materijalne podrške, novčani iznos koji se prima mesečno. Pravo na dodatak za pomoć i negu drugog lica ima lice kome je zbog telesnog ili senzornog oštećenja, intelektualnih poteškoća ili promena u zdravstvenom stanju neophodna pomoć i nega drugog lica da bi zadovoljilo svoje osnovne životne potrebe (čl. 92. Zakona o socijalnoj zaštiti). U periodu dok je korisnik prava na bolničkom lečenju , rehabilitaciji ili domskom smeštaju , dodatak se ne isplaćuje korisniku , već ustanovi koja leči ili neguje korisnika.

Podnošenje zahteva u PIO

Da bi neko lice ostvarilo pravno na dodatak za pomoć i negu drugog lica, mora podneti:

 • zahtev za priznavanje prava na novčanu naknadu za telesno oštećenje i novčanu naknadu za pomoć i negu drugog lica, a istovremeno se može podneti i
 • zahtev za utvrđivanje gubitka radne sposobnosti i sposobnosti za samostalan život

Zahtev se podnosi filijali penzijskog i invalidskog osiguranja (PIO), ukoliko je podnosilac osiguranik kod PIO – penzioner, zaposlen, korisnik porodične penzije. Uz zahtev, a u zavisnosti o kojoj vrsti osiguranika je reč, prilaže se i:

 • original (ili overena kopija) medicinsku dokumentaciju lekara specijaliste
 • overenu fotokopiju radne knjižice
 • uverenje o obavljanju samostalne delatnosti - rešenje poreske uprave
 • dokaz o već ostvarenom pravu kod drugog organa (ukoliko postoji ranije rešenje o pravu na dodatak za pomoć i negu drugog lica koje je izdao Centar za socijalni rad)
 • prijava o povredi na radu

Za penzionere je potrebno priložiti:

 • original medicinsku dokumentaciju lekara specijaliste
 • fotokopiju lične karte
 • dokaz o već ostvarenom pravu kod drugog organa

Obrazac zahteva se može preuzeti u filijali ili na sajtu RFZO.

Podnošenje zahteva u Centru za Socijalni rad

Svoje pravo, odnosno dodatak za pomoć i negu drugog lica, ostvarivaćete u sistemu socijalne zaštite ukoliko ste nezaposleni, niste penzioner niti korisnik porodične penzije. U tom slučajau , svoj zahtev za priznavanjem prava na novčanu naknadu za telesno oštećenje (tražiti da se i to utvrdi) i novčanu naknadu za pomoć i negu drugog lica, podnećete u Centar za socijalni rad, prema prebivalištu , odnosno boravištu podnosioca zahteva. Napomenite da podnosite zahtev i za UVEĆANI dodatak za pomoć i negu . Centri to uglavnom rade po službenoj dužnosti, ali zahtevajte i vi sami (na lični zahtev).
Zahtev se na odgovarajućem obrascu podnosi CENTRU ZA SOCIJALNI RAD (obrazac uzimate u Centru) i isti je postupak podnošenja zahteva za dodatak (osnovni) i uvećani dodatak za pomoć i negu drugog lica. Uz zahtev se podnosi i:

 • popunjen predlog za veštačenje od lekara opšte prakse (izabranog lekara) obrazac br. 1, original i fotokopija
 • fotokopiju zdravstvene knjižice (stranica na kojoj se vidi ime i prezime i osiguranje)
 • fotokopiju lične karte
 • najnoviji nalaz sprecijaliste, ne starije od 6 meseci
 • fotokopiju rešenja međuopštinske komisije za kategorizaciju (ako je lice bilo u radnom odnosu) ili raniji nalaz prvostepenog organa veštačenja (komisija u Nemanjinoj) o prirodi i težini bolesti ili povrede
 • izvod iz matične knjige rođenih
 • uverenje o državljanstvu ukoliko je lice rođeno van teritorije Srbije

Po predaji zahteva sa pratećom dokumentacijom, dobijate poziv za izlazak na veštačenje u kome je naznačeno tačno mesto i vreme. Obavezno se odazovite pozivu da ne biste ponavljali ceo postupak. Nakon veštačenja, lekarska komisija daje NALAZ, MIŠLJENJE I OCENU (obrazac 2), na osnovu koga organ koji je naložio veštačenje, donosi rešenje (filijala PIO, Centar za socijalni rad). Ukoliko ste nezadovoljni rešenjem, možete izjaviti žalbu u roku od 15 dana, što i piše u rešenju . Ponovni zahtev za veštačenjem možete podneti najranije 6 meseci od donošenja prethodnog rešenja. OBAVEZNO podnesite zahtev za utvrđivanje telesnog oštećenja, (tačan naziv je zahtev za priznavanjem prava na novčanu naknadu za telesno oštećenje). Pravo na novčanu naknadu (invalidninu) ćete ostvariti ukoliko je telesno oštećenje posledica povrede na radu ili profesionalnog oboljenja. U suprotnom, u rešenju će vam pisati da vam se ne priznaju pravo na novčanu naknadu za telesno oštećenje. Ovo rešenje je VAŽNO zbog toga što ćete u rešenju imati utvrđen procenat invaliditeta, tj. telesnog oštećenja, na osnovu koga ispunjavate ili ne ispunjavate uslove za priznavanje prava na UVEĆANI dodatak za pomoć i negu drugog lica.
Pravo na uvećani dodatak za pomoć i negu drugog lica (regulisano Zakonom o socijalnoj zaštiti u čl. 94) ima lice koje je ostvarilo pravo na dodatak za pomoć i negu (osnovni) i kome se taj dodatak isplaćuje ili preko Centra za socijalni radi ili preko PIO, a kome je utvrđeno da ima telesno oštećenje od 100 % po jednom osnovu ili da ima organski trajni poremećaj neurološkog i psihičkog tipa i lice koje ima više oštećenja, s tim da nivo oštećenja iznosi po 70% i više procenata po najmanje dva osnova.Ovo pravo se iksljučivo ostvaruje iz sistema socijalne zaštite. T o znači da rešenje donosi Centar za socijalni rad (sredstva se isplaćuju preko ministarstva nadležnog za socijalnu politiku).

Zahtev za utvrđivanje gubitka radne spasobnosti i spasobnosti za samostalan život predaje se u PIO u slučaju:

 • da je osiguranik bio zaposlen pa želi u invalidsku penziju - utvrđivanje gubitka radne sposobnosti
 • pokretanja postupka za ostvarivanje porodične penzije, kada se kod podnosioca zahteva utvrđuje (ne)sposobnost za samostalan život; u slučaju kada podnosilac zahteva ima npr. više od 18 godina i nije na daljem školovanju, odnosno 26 godina, odnosno situacije kada više ne ispunjava opšte uslove za sticanje porodične penzije.
 • potreban je popunjen obrazac 1 (popunjava lekar u domu zdravlja - specijalista ili izabrani lekar opšte prakse)

Zahtev za procenu radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja ili održavanja zaposlenja

Podnosi se u filijali Nacionalne službe za zapošljavanje prema prebivalištu ili boravištu podnosioca zahteva. U rešenju se utvrđuje stepen teškoća i prepreka u radu i utvrđuje da li podnosilac zahteva, osoba sa invaliditetom, može da se zapošljava pod opštim ili posebnim uslovima.

Preuzmite Zahtev za to i tnp (za osiguranike iz “uže” Srbije) ovde.

Preuzmite Zahtev za to i tnp (za osiguranike iz Vojvodine) ovde.

REGISTRACIJA putničkog motornog vozila


Vlasnici putničkih automobila i motocikla – osobe sa invaliditetom kojima je rešenjem PIO utvrđeno 80% i više telesnog oštećenja ILI 60% i više oštećenja donjih ekstremiteta, ostvaruju sledeće povlastice prilikom retistracije prvog vozila u jednoj kalendarskoj godini:

Ne plaćaju:

 • porez na upotrebu motornih vozila
 • eko taksu

Plaća se samo:

 • fiksna komunalna taksa
 • registraciona nalepnica
 • po potrebi, taksa MUP-u za izdavanje nove saobraćajne dozvole i tablice

Dokumentacija neophodna za ostvarivanje ovog prava koja se podnosi MUP-u prema prebivalištu podnosioca

 • zahtev za registraciju putničkog vozila
 • rešenje PIO o telesnom oštećenju–fotokopija i original na uvid
 • fotokopija lične karte i original na uvid
 • saobraćajna dozvola
 • liste obavljenog tehničkog pregleda (tehnički pregled)
 • obavezno osiguranje sa popustom koje odobrava osiguravajuće društvo

Napomena

Ukoliko OSI u toku jedne godine, registruje dva ili više vozila, POREZ NE PLAĆA SAMO prilikom registracije prvog automobila u jednoj godini, a za sva naredna registrovanja plaća porez.

Izvodi iz zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara (Sl.glasnik RS, br. 105/2016)

Član 5.

Porez na upotrebu motornih vozila ne plaćaju:

 • osoba sa invaliditetom sa 80 ili više procenata telesnog oštećenja, na jedno vozilo iz člana 4. stav 1. tačka 1. ovog zakona, koje se na njeno ime prvo registruje u jednoj godini, uz dokaze o ispunjenju propisanih uslova;
 • osoba sa invaliditetom kod kojih postoji telesno oštećenje koje ima za posledicu nesposobnost donjih ekstremiteta nogu od 60 ili više procenata, na jedno vozilo iz člana 4. stav 1. tačka 1. ovog zakona, koje se na njeno ime prvo registruje u jednoj godini, uz dokaze o ispunjenju propisanih uslova;
 • zakonski zastupnici višestruko ometene dece koja su u otvorenoj zaštiti, odnosno o kojima roditelji neposredno brinu - na jedno vozilo iz člana 4. stav 1. tačka 1. ovog zakona, koje se na njihovo ime, odnosno na ime jednog od njih, prvo registruje u jednoj godini, uz dokaze o ispunjenosti propisanih uslova;
 • zdravstvene ustanove osnovane od strane Republike Srbije, autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave, čiji je vlasnik Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, u potpunosti ili u većinskom delu - za ambulantna vozila;
 • organizacije osoba sa invaliditetom osnovane sa ciljem pružanja pomoći licima sa invaliditetom, koje su registrovane u skladu sa zakonom - za vozila prilagođena isključivo za prevoz njihovih članova;
 • Ministarstvo unutrašnjih poslova;
 • vlasnici motornih vozila čiji pogon je isključivo električni.

Dokaze o ispunjenju uslova za ostvarivanje prava iz stava 1. tač. 1), 2) i 2a) ovog člana izdaju nadležni organi, za godinu u kojoj se vrši registracija.
Propisani iznos poreza na upotrebu motornih vozila, pored umanjenja u skladu sa članom 4. stav 3. ovog zakona, dodatno se umanjuje za 50% za vozila iz člana 4. stav 1. tačka 1. ovog zakona kojima se obavlja auto-taksi prevoz i za specijalna vozila iz člana 4. stav 1. tačka 1. ovog zakona za obuku kandidata za vozače sa ugrađenim duplim nožnim komandama.
Ako fizičko lice po više osnova iz stava 1. tač. 1) do 2a) ovog člana ima pravo na poresko oslobođenje, to pravo ostvaruje na jedno putničko vozilo koje se na ime tog lica, uz dokaze o ispunjenju uslova iz stava 2. ovog člana, prvo registruje u jednoj godini.

DOZVOLA ZA BESPLATAN PROLAZ AUTOPUTEVIMA SRBIJE sa trajnim važenjem (preuzeto sa sajta JP “Putevi Srbije”)


 1. Detaljnije o postupku ovde.
 2. Zahtev za putarinu preuzmite Zahtev za putarinu.

BESPLATNO PARKIRANJE


Besplatno parkiranje (Beograd) pogledajte ovde.

KNJIŽICA za povlašćenu vožnju


Izvod iz zakona o povlasticama u unutrašnjem putničkom saobraćaju za invalidna lica (Sl. glasnik RS, br. 101/2005)

Član 3.

U unutrašnjem putničkom saobraćaju , slepo lice i lice obolelo od distrofije i srodnih mišićnih i neuromišićnih bolesti, plegija, cerebralne i dečje paralize i multipleks skleroze (u daljem tekstu: invalidno lice) ima u toku jedne kalendarske godine pravo na šest putovanja sa povlasticom u iznosu od:

 • 75% od redovne cene za putovanje železničkim, drumskim i pomorskim, odnosno rečnim saobraćajem
 • 50% od redovne cene prevoza za putovanje vazdušnim saobraćajem

Jednim putovanjem u unutrašnjem putničkom saobraćaju smatra se odlazak iz polaznog u odredišno mesto (vožnja u odlasku) i povratak iz odredišnog u polazno mesto (vožnja u povratku).

Član 4.

Pratilac ima pravo na besplatnu vožnju u železničkom, drumskom i pomorskom, odnosno rečnom saobraćaju i na povlasticu od 50% od redovne cene vožnje u vazdušnom saobraćaju , u slučajevima kad prati invalidno lice, putuje po to lice ili se vraća posle praćenja takvog lica. Ako je pratilac invalidnog lica drugo invalidno lice, nema pravo na povlasticu kao pratilac po odredbama ovog zakona.

Član 10.

Prevoznik čije je sedište u Republici Srbiji podnosi zahtev za naknadu u visini povlastice, sa odgovarajućom dokumentacijom, ministarstvu nadležnom za socijalna pitanja.
Kada prevoz obavlja prevoznik čije je sedište van teritorije Republike Srbije, invalidno lice, odnosno njegov pratilac, ostvaruje pravo na povlasticu podnošenjem zahteva za naknadu u visini povlastice, sa odgovarajućom dokumentacijom, ministarstvu nadležnom za socijalna pitanja.

Pojašnjenje

Da biste ostvarili navedeno pravo, Savez parplegičara i kvadriplegičara Srbije vam treba izdati KNJIŽICU ZA POVLAŠĆENU VOŽNJU OSOBE SA INVALIDITETOM a za to je potrebno da u kancelariju Saveza dostavite sledeće:

 • Fotokopiju rešenja o utvrđenoj 1. kategoriji invalidnosti ILI fotokopiju rešenja o utvrđenoj potrebi za pomoći i negom drugog lica (dakle, jedno od navedenih rešenja)
 • Fotokopiju lične karte
 • 2 fotografije dimenzija 4,5 x 3,5cm

Knjižica će biti izdata na licu mesta, a uz knjižicu će biti izdate i 4 objave za pratioca. U toku kalendarske godine, pratilac ima pravo na 12 objava (6 povratnih vožnji) koje pratilac koristi samo u slučaju kada se vraća ili dolazi po osobu sa invaliditetom u drugo mesto. Osoba sa invaliditetom, ukoliko putuje sama ili sa pratiocem, povlašćenu vožnju realizuje na osnovu knjižice tako što prilikom kupovine karte daje knjižicu na uvid, pa u tom slučaju , pratiocu nisu ni potrebne objave.
Svaki prevoznik je dužan da pruži uslugu putničkog prevoza u unutrašnjem saobraćaju osobi sa invaliditetom i pratiocu pod ovim uslovima, ukoliko se karta na vreme rezerviše i dok se ne iskoristi svih 6 povlašćenih vožnji u toku godine. Ukoliko prevoznik neosnovano uskrati vožnju osobi sa invaliditetom ili pratiocu , pod uslovima propisanim zakonom, odnosno, uskrati vožnju na osnovu invalidnosti, može se podneti tužba zbog diskriminacije.
Prevoznik čije je sedište u Srbiji, sam podnosi nadležnom ministarstvu zahtev za naknadu sredstava u visini ostvarene povlastice, a ako prevoznik nema sedište u Srbiji, zahtev za naknadu sredstava podnosi osoba sa invaliditetom, uz odgovarajuću dokumentaciju.

PTT - Fiksna telefonija


Osobe sa invaliditetom mogu ostvariti popust za telefonsku liniju od 50% na mesečnu naknadu, kao i za usluge ADSL (50% komercijalne cene paketa) i mts TV (korišćenje osnovnog paketa po ceni nižoj od 50% od redovne cene).
Zahtev za popust za osobe sa invaliditetom prve kategorije ili čiji je procenat invaliditeta od 70-100%, podnosi se u našoj poslovnici.

Za ostvarivanje popusta za osobe sa invaliditetom potrebna je sledeća dokumentacija:

 • Zahtev za subvenciju napisan u slobodnoj formi
 • Fotokopija rešenja o invalidnosti (original rešenje na uvid)
 • Zadnji ček od penzije (tuđa nega i pomoć, socijalna pomoć.. - fotokopija)
 • Dokaz o srodstvu (izvod iz matične knjige venčanih ili rođenih) za članove uže porodice (bračni drug, deca, roditelji, braća i sestre) ukoliko član uže porodice podnosi zahtev
 • Rešenje nadležnog državnog organa o procentu telesnog oštećenja od 70% do 100%.

Potrebnu dokumentaciju za ostvarivanje popusta za lica sa invaliditetom može doneti i član uže porodice umesto osobe sa invaliditetom, uz dokaz o srodstvu.

Oпштина Стара Пазова

Opština Stara Pazova

Obec Stará Pazova

Municipality of Stara Pazova

Poslednje vesti

Trenutno u Pazovi

STARA PAZOVA Vreme
Омогућава Google ПреводилацПреводилац

Originalni tekst